Duurzame ontwikkelingsdoelen SDG

The Sustainable Development Goals of te wel De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn de opvolgers van de millenniumdoelen. De millenniumdoelen worden door velen gezien als de belangrijkste en meest succesvolle wereldwijde afspraken voor armoedebestrijding. Hoewel diverse doelen behaald zijn, leven er op dit moment nog steeds één miljard mensen van minder dan 1,25 dollar per dag en jaarlijks sterven er nog 300.000 vrouwen tijdens hun zwangerschap of door complicaties rondom de geboorte. Bekijk de doelen op deze pagina.

 

Het speerpunt van Bona Baana is onderwijs

Veel jongeren bij onze projectpartners zijn niet of nauwelijks naar school geweest. Door een aanbod in vakopleidingen krijgt de leerling een kans om praktijk gericht te leren. Met een starterspakket, welke gedeeltelijk terug wordt betaalt uit latere inkomsten, kunnen zij als zelfstandige aan het werk. Dit is een uitgelezen kans om zichzelf en zijn/haar familie uit een neergaande spiraal van armoede te halen.

Uit het voortgangsrapport van de millenniumdoelen uit 2012 blijkt; in 1999 ging in de arme landen 82 procent van de kinderen in de basisschoolleeftijd naar school, in 2010 was dat gestegen tot 90 procent.  Vooral Sub-Sahara Afrika heeft grote stappen vooruit gezet. In deze regio is het percentage kinderen dat naar de basisschool gaat gestegen van 58 procent in 1999 naar 76 procent in 2010.

Rwanda heeft een Sustainable Development Goals centrum voor Afrika geopend in 2017

Op de conferentie in Kigali, Rwanda, lanceerde de Rwandese president Paul Kagame het centrum in aanwezigheid van vele andere Afrikaanse bestuurders. Lees hier het artikel.

Bron The New Times

 

DOELSTELLING 4 KWALITEITSONDERWIJS

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs
en bevorder levenslang leren voor iedereen

Wij willen dat:

4.1 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens op een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken, wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten


4.2 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling, zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs


4.3 Tegen 2030 gelijke toegang garanderen voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit


4.4 Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven


4.5 Tegen 2030 genderongelijkheden wegwerken in het onderwijs en zorgen voor gelijke toegang tot alle niveaus inzake onderwijs en beroepsopleiding voor de kwetsbaren, met inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties


4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn


4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling

TARGETS

4.A Bouwen en verbeteren van onderwijsfaciliteiten die aandacht hebben voor kinderen, mensen met een beperking en gendergelijkheid en die een veilige, geweldloze, inclusieve en doeltreffende leeromgeving bieden voor iedereen


4.B Tegen 2020 het aantal studiebeurzen wereldwijd en substantieel verhogen dat beschikbaar is voor ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, de kleine eilandstaten en de Afrikaanse landen, voor toegang tot het hoger onderwijs, met inbegrip van beroepsopleiding en programma’s omtrent informatie en communicatietechnologie, techniek, ingenieurswezen en wetenschappen, in ontwikkelde landen en andere ontwikkelingslanden


4.CTegen 2030 op aanzienlijke wijze de toevloed verhogen van gekwalificeerde leraren, ook via internationale samenwerking voor lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder in de minst ontwikkelde landen en de kleine eilandstaten

 

https://youtu.be/SjQhhbyxjZk
Keniaanse dichter en rapper Stom al-Madusi

Jongeren worden meer dan ooit betrokken bij het vormgeven van hun eigen toekomst, of nemen het heft in eigen handen. De Keniaanse dichter en rapper Stom al-Madusi roept politieke leiders op om meer in gesprek te gaan met jongeren onder het motto: Let’s talk! Bron: One

Tijdens de VN-top in 2016 waar de werelddoelen werden aangenomen, noemde de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, jongeren de “fakkeldragers van een duurzame toekomst”. De ‘generatie 2030’ moet de generatie worden van gelijkheid, zonder honger, en van een gezond klimaat. ‘Alleen met een actieve bijdrage van jongeren zullen de nieuwe werelddoelen worden behaald’, was het argument dat vaak werd aangehaald tijdens de top.